Teknisk Råd

Teknisk Råd er et rådgivende organ for styret.

Rådet består av 5 medlemmer. Lederen i Teknisk Råd, et av foreningens styremedlemmer, velges av årsmøtet med en funksjonstid på ett år. De øvrige medlemmene velges av årsmøtet med en funksjonstid på to år. Ved valget skal det legges vekt på at rådet skal representere en mest mulig allsidig teknisk sakkunnskap innen alle kuldeteknikkens områder.

Det skal avholdes minst ett møte i Teknisk Råd i året.

Alle spørsmål av teknisk art som forelegges foreningen til uttalelse, skal kunne behandles av rådet. Styret oversender slike saker til rådet for behandling etter styrets vurdering.

Det skal føres eget referat for rådets møter med kopi til styret.

Styret har rett til å delta i rådets møter.

Leder: Sindre Olsen Therma Industri avd Oslo

Tlf.:
Mob: 94 14 91 77
E-post sindre.olsen@therma.no
Vegard Klungtveit Kelvin AS
Tlf.:
E-post  vegard.klungtveit@kelvinas.no
Maria Helen Larsen Reinnel Eptec AS
Tlf.: 905 22 263
Mob:
E-post maria@eptec.no
Trygve M. Eikevik NTNU

Eikevik

Tlf.: 73 59 39 21
Mob: 93 05 91 96
E-post trygve.m.eikevik@ntnu.no
Rune Grytnes Ecofrigo
Tlf.:
Mob:  974 07 661
E-post: rune@ecofrigo.no 

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening