Vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet 3. mars 2011

§ 1. Navn

Foreningens navn er Norsk Kjøleteknisk Forening.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å være kuldebransjens tekniske forum.

Foreningen skal blant annet:

a) Arrangere foredrag, diskusjoner, ekskursjoner, kurser o.l.

b) Arbeide for rasjonelle og hensiktsmessige forskrifter, eventuelt i samarbeid med andre

organisasjoner.

c) Fremme undervisning og forskning på det kuldetekniske område.

d) Medvirke til aktiv norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid.

e) Utgi fagtidskrift, avhandlinger og publikasjoner i den utstrekning det er behov for det og økonomien gjør det mulig.

§ 3 Medlemskap

Foreningen består av personlige medlemmer, firmamedlemmer samt æresmedlemmer.

a) Som personlig medlem kan opptas kuldeteknisk interessert enkeltperson.

b) Som firmamedlem kan opptas organisasjon, institusjon eller bedrift med interesse innenfor det kuldetekniske fagområdet. De navngitte personer som tilknyttes firmamedlemskapet betraktes også som personlige medlemmer i foreningen med tillhørende rettigheter.

c) Som æresmedlem kan utnevnes personlig medlem som har gjort seg særlig fortjent innen foreningen, eller personer som har ytet særlig store bidrag til kuldeteknikkens utvikling.

Utnevnelse av æresmedlem skjer i årsmøtet og kan bare fremmes etter enstemmig innstilling fra styret.

§ 4. Kontingent

Foreningens utgifter dekkes av medlemmene gjennom en årlig kontingent, som fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Æresmedlemmer er fritatt kontingent. Personlige medlemmer under utdanning med fordypning kulde- og varmepumpeteknikk ved teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller universitet fritas for kontingent i siste studieår.

Pensjonerte personlige medlemmer og øvrige studenter/skoleelever betaler halv kontingent.

Kontingenten for firmamedlemmer avpasses etter institusjonens eller firmaets størrelse.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes en gang i året. Årsmøtet kunngjøres med minst 8 ukers varsel. Medlemmene skal innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel. Innkallelsen skal inneholde alle saker som skal behandles.

I det ordinære årsmøte behandles:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av 2 tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Årsoppgjør, bestående av styrets årsberetning og revidert regnskap for siste avsluttede regnskapsår
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Budsjett
 7. Utnevnelse av æresmedlemmer
 8. Valg til styret
 9. Valg til Teknisk Råd
 10. Valg til valgkomiteen
 11. Andre saker som er nevnt i innkallelsen

Medlemmer som ønsker forslag tatt opp på årsmøtet, må sende skriftlig melding om dette til styret senest 6 uker før møtet holdes.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte, hvor ikke annet er bestemt. Bare æresmedlemmer og personlige medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv. Hvert medlem har en stemme.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel, når styret finner det nødvendig, eller det kreves av mer enn 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer.

På møtet behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 7. Teknisk Råd

Teknisk Råd er et rådgivende organ for styret.

Teknisk Råd består av 5 medlemmer. Lederen i Teknisk Råd er ett av foreningens styremedlemmer, og velges av årsmøtet med en funksjonstid på 1 år.

De øvrige medlemmene velges av årsmøtet med en funksjonstid på 2 år.

Ved valget skal legges vekt på at rådet skal representere en mest mulig allsidig teknisk sakkunnskap innen alle kuldeteknikkens områder.

Det skal avholdes minst ett møte i Teknisk Råd i året.

Alle spørsmål av teknisk art som forelegges foreningen til uttalelse, skal kunne behandles av rådet. Styret oversender slike saker til rådet for behandling etter styrets vurdering.

Det skal føres eget referat for rådets møter med kopi til styret.

Styret har rett til å delta i rådets møter.

§ 8. Styret

Styret velges på årsmøtet. Det består av 7 medlemmer, hvorav leder og nestleder velges særskilt.

Valgperioden for leder og nestleder er 1 år, for de øvrige styremedlemmer 2 år.  For å sikre kontinuiteten skal likevel gjenstå 2 styremedlemmer.

Styret leder foreningens drift og treffer vedtak i alle saker som ikke hører under årsmøtet eller andre organer.

Det føres referat fra alle styremøter. Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Hvert styremedlem har en stemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har formannens stemme dobbelt vekt.

§ 9. Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Den består av leder som velges særskilt og 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet til samtlige valg som skal foretas etter vedtektene bortsett fra valg av æresmedlemmer og valgkomité.

§ 10. Sekretariat

Årsmøtet vedtar sekretariatsplassering etter innstilling fra styret.

§ 11. Regnskap og revisjon

Norsk Kjøleteknisk Forenings regnskapsår er kalenderåret. Sammen med innkalling til årsmøtet skal det sendes ett eksemplar av det reviderte regnskap for siste avsluttede regnskapsår.

§ 12. Utmeldelse og eksklusjon

Medlem som ønsker å melde seg ut av foreningen, må sende skriftlig melding om dette. Uttreden kan bare skje ved utgangen av kalenderåret, og melding må være innkommet innen 1. desember.

Styret kan stryke medlemskap dersom vedkommende medlem står til rest med kontingent i mer enn 1 år.

Styret kan fatte vedtak om eksklusjon av et medlem, dersom det finner at vedkommende av hensyn til foreningens virksomhet ikke bør kunne fortsette sitt medlemskap. Styrets vedtak kan innankes for årsmøtet, som avgjør saken med endelig virkning.

§ 13. Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare foregå ved vedtak i årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøte.

§ 14. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning skal behandles på to årsmøter etter hverandre, og behandles som forslag om vedtektsendringer. Avstemming skjer skriftlig.

I tilfelle oppløsning blir besluttet, treffes samtidig beslutning om anvendelse av foreningens midler.

Norsk Kjøleteknisk Forening c/o Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, 
Org nr: 983 526 136 - Tlf: +47 22 94 75 00, Faks: 22 94 75 01, E-post: post@nkf-norge.no
NKF-Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening